Általános Szerződési Feltételek – dieselatlasz

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

/a fogyasztónak nem minősülő személyek számára/

Hatályos: 2014. november 01-től visszavonásig

 1. Fogalom meghatározások

MIMIKO Kft.: MIMIKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 65/13. Telephely/Levelezési cím: 2040 Budaörs, Sport u. 6. 1., Cg:13-09-122740, képviseli Kónya Gyöngyi ügyvezető, e-mail cím: gyongyi.konya@mimiko.hu telefon: 00 36 23 414 491)

Megrendelő: A MIMIKO Kft-től szolgáltatást igénybe vevő személy vagy a MIMIKO Kft-vel együttműködő személy

Felek: Megrendelő és MIMIKO Kft.

Fél: Megrendelő vagy MIMIKO Kft.

Egyedi szerződés: a Felek között létrejött írásos szerződés

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (2013. évi V. tv /Ptk./ 8:1.§ (1) bek. 3. pont alapján)

Javítás: javítás alatt karbantartási szolgáltatást is érteni kell

 • Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF a Felek között létrejött egyedi szerződésben meg nem határozott szerződési feltételeket tartalmazza.

Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg írásban, a jelen ÁSZF elfogadásával Felek kizárják egymás közötti jogviszonyukban a Megrendelő által saját üzleti tevékenysége során alkalmazott bármely általános üzleti-, beszerzési-, vételi-, vagy más szerződési feltétel alkalmazását. A jelen ÁSZF a Felek által megkötött valamennyi egyedi szerződés szerves részét képezi, és bármely rendelkezése csak és kizárólag a Felek által közösen, írásban módosítható.

Az ÁSZF a www.mimiko.hu és a www.dieselatlasz.hu weboldalak első használatával vagy regisztrációval vagy a kérdéses adatok önkéntes megadásával vagy az e-mailen vagy faxon történt megrendelés leadásával kerül elfogadásra.

 • Az egyedi szerződés létrejötte

A            MIMIKO               Kft.             által            írásban             kiadott              árajánlat              30            napig            érvényes. A Felek közötti bármely egyedi szerződés érvényesen kizárólag írásban (e-mail, fax vagy postai úton) jöhet létre. Az áru-, vagy egyéb szolgáltatás megrendelésének elfogadása és a Felek közötti egyedi szerződés létrejötte a szóbeli vagy írásos megrendelés írásbeli (e- mail, fax vagy postai úton) visszaigazolásával és a szabályszerűen kitöltött 1. számú melléklet eredeti példányának MIMIKO Kft-hez történő megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon létrejött szerződés, írásos szerződésnek minősül. Az egyedi szerződés létrejöhet annak mindkét fél részéről történő aláírásával is.

MIMIKO Kft. jogosult az ajánlatát az egyedi szerződés létrejöttéig visszavonni vagy módosítani.

 • A termékek, szolgáltatások ára

A termékek és a szolgáltatások árát az egyedi szerződés tartalmazza.

MIMIKO Kft. – különös tekintettel az alábbi okokból eredő – árváltoztatás jogát fenntartja:

 • a beszállítók áremelése;
 • anyag- és járulékos költségek emelkedése;
 • hatósági intézkedésen alapuló adó-, vám vagy illetékemelés;
 • az egyedi szerződés létrejöttének időpontja és a termék átvétele közötti időszakot tekintve az egyedi szerződésben megadott deviza árfolyam változása a 10%-os mértéket meghaladja;
 • vis maior okozta árnövekedés;

A MIMIKO Kft. a jelen pontban nem említett okokból eredő árváltoztatás jogát is fenntartja.

A magyar forint és külföldi deviza árfolyam átváltásánál az UniCredit Bank Hungary Zrt. hivatalos deviza eladási árfolyama az irányadó.

A MIMIKO Kft. által megadott árak bruttó árak (a 27% mértékű ÁFÁ-t tartalmazzák). Amennyiben a MIMIKO Kft. nettó árat tüntet fel, úgy külön figyelemfelhívással feltünteti, hogy az árak a 27% mértékű általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

 • A teljesítési (javítási, szállítási) határidő

A javítási és szállítási határidő az egyedi szerződésben kerül meghatározásra. A szállítási határidő a raktáron lévő termékek esetén 3 munkanap. A javítási határidőtől a Felek legfeljebb 15 munkanapos eltérést elfogadnak. A szállítási határidőtől a Felek legfeljebb 1 munkanapos eltérést elfogadnak. A szállítási határidő az előre nem látható körülmények megszűnéséig illetve elhárításáig meghosszabbodik.

Amennyiben ez az egyedi szerződésben rögzítésre került, a megrendelt terméket a MIMIKO Kft. fuvarozó igénybevételével szállítja ki. A szállítási díjat az egyedi szerződés tartalmazza. A MIMIKO Kft. az elő- és részszállítás jogát fenntartja.

MIMIKO Kft. kizárja a felelősségét a gyártó vagy beszállító hibájából eredő – egyedi szerződésben rögzített határidőhöz képest beálló – késedelmes szállításból vagy késedelmes javításból eredő kárért.

Megrendelő a terméket a fuvarozótól minden esetben a csomagban található MIMIKO Kft. által kiállított szállítólevél alapján mennyiségi és minőségi átvizsgálás után, a küldemény sértetlenségét ellenőrizve, írásban köteles átvenni. A szállítási díj tartalmazza a termék kirakodását is, de nem tartalmazza annak kirakodást követő mozgatását.

Amennyiben Megrendelő a termék átvételének időpontjában nem tesz írásbeli reklamációt a szállítólevélen a termék látható, vagy közvetlenül érzékelhető hiányossága vagy hibája miatt, úgy fuvarozó és MIMIKO Kft. teljesítése szerződésszerűnek tekintendő és Megrendelő a továbbiakban ebből eredően igényt sem a fuvarozóval sem a MIMIKO Kft-vel szemben nem támaszthat. Megrendelő a fuvarozóval szembeni igényeit a MIMIKO Kft. felé köteles bejelenteni és a MIMIKO Kft-től jogosult az igényérvényesítést kérni, mely igényérvényesítés a Megrendelő költségére és veszélyére történik. MIMIKO Kft. kizárólag azért a kárért felelős, mely a fuvarozóval szembeni igényérvényesítési kötelezettség elmulasztása miatt éri a Megrendelőt.

Fuvarozó  és  MIMIKO  Kft.   a   mindenkor   hatályos   jogszabályok   szerint   felel   az   esetleges   hibás   teljesítésért. Megrendelő köteles a terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni és esetleges kifogásait a szállítólevélen rögzíteni és erről a Fuvarozót és MIMIKO Kft-t írásban értesíteni. Ennek Megrendelő részéről történő elmulasztása a fuvarozó teljesítésének mennyiségi és minőségi jó teljesítésének elfogadását jelenti. Rejtett hiba esetén Megrendelő ugyancsak írásban, haladéktalanul köteles MIMIKO                 Kft-t                   és                                  a                        fuvarozót        is                                     értesíteni. Annak bizonyítása, hogy a Megrendelő által állított hiányok, illetve minőségi kifogások fennállnak, a Megrendelőt terhelik.

 • A teljesítés helye

A teljesítés helye az egyedi szerződésben kerül meghatározásra, ennek elmaradása esetén a teljesítés helye a MIMIKO Kft. telephelye (2040 Budaörs, Sport u. 6.).

A MIMIKO Kft. által vállalt fuvarozás esetén a megadott belföldi teljesítési helyig a kárveszélyt a MIMIKO Kft. viseli azzal, hogy a Megrendelő a fuvarozásból eredő kárigényét köteles haladéktalanul a fuvarozóval és a MIMIKO Kft-vel is írásban közölni.

 • Jótállás termékértékesítés esetén

A MIMIKO Kft. által értékesített termékekre a gyártó vállalt jótállást. A jótállási idő kezdete a számlán szereplő teljesítési idő. A jótállási idő és a jótállás részletes feltételeit a  www.mimiko.hu ésa www.dieselatlasz.hu oldalon található Kezelési-karbantartási utasítás tartalmazza. Megrendelő a MIMIKO Kft-hez jogosult fordulni a jótállási igényével, de annak megalapozottságát a gyártó jogosult elbírálni. A jótállás kötelezettje minden esetben a gyártó.

Jótállási igény esetén a MIMIKO Kft. csak a már teljes mértékben kifizetett számlákat fogadja el a vásárlás tényének igazolására.

 • Szavatosság beépített alkatrészek és javítás esetén

A MIMIKO Kft. az általa beépített alkatrészekre 3 hónap szavatosságot-, az elvégzett javítási munkákra pedig 6 hónap szavatosságot vállal. A szavatossági idő kezdete a számlán szereplő teljesítési idő. A szavatosság feltétele, hogy a Megrendelő vagy felhasználó a   www.mimiko.hu és www.dieselatlasz.hu oldalon található Kezelési-karbantartási utasítást mindenben maradéktalanul betartsa. A szavatossági igény megalapozottságát a MIMIKO Kft. jogosult elbírálni.

Szavatossági igény esetén a MIMIKO Kft. csak a már teljes mértékben kifizetett számlákat fogadja el a vásárlás tényének igazolására.

 • Fizetési feltételek

Minden értékesítést számla kiállításával végzünk. Az értékesítés a számla kiállításához szükséges adatok (név, cím, adószám) megadásával történik.

Első vásárlás, megrendelés esetén a fizetés módjai kizárólag az alábbiak lehetnek: készpénz, utánvét, átutalás díjbekérő alapján.

További vásárlás, megrendelés esetén az általános fizetési határidő 8 munkanap, melytől a Felek az egyedi szerződésben eltérhetnek. MIMIKO Kft. jogosult a Megrendelő fizetőképességét bármikor ellenőrizni és ennek függvényében bármikor jogosult egyedi határidőt vagy készpénzes fizetést kikötni.

A fizetési feltételek az egyedi szerződésben kerülnek meghatározásra.

Fizetési feltételek javítás esetén

A MIMIKO Kft. fenntartja a jogot, hogy egyes esetekben (pld. nagy értékű javítási munka megrendelése esetén) a megrendelés várható összértékének 25 %-át előleg jogcímén az egyedi szerződés létrejöttével egyidejűleg kérje Megrendelőtől. Ezt követően a javítás során a MIMIKO Kft. írásbeli felhívására a Megrendelő köteles a még fennálló javítási díj MIMIKO Kft. által meghatározott részét a MIMIKO Kft. írásbeli felhívását követő 15 naptári napon belül megfizetni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, úgy MIMIKO Kft. jogosult a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni és a Megrendelő által már kifizetett előleget a már elvégzett munkába beszámítani.

A javítás során felmerülő alkatrészek és egyéb eszközök költségeit Megrendelő köteles előlegezni a MIMIKO Kft. írásbeli felhívása alapján az általa megjelölt határidőben. A javítás során felmerülő alkatrészek és egyéb eszközök beszerzésének  szükségességét MIMIKO Kft. haladéktalanul írásban közli a Megrendelővel, aki köteles haladéktalanul, de legfeljebb 8 naptári napon belül nyilatkozni az alkatrész illetve eszköz beszerzéséről. Amennyiben Megrendelő nem nyilatkozik írásban, vagy az általa igényelt eszköz vagy alkatrész árát nem előlegezi, MIMIKO Kft. jogosult a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni és a Megrendelő által már kifizetett előleget a már elvégzett munkába beszámítani.

A javítás és költségei ellenértékének biztosítására azok maradéktalan megfizetéséig a MIMIKO Kft. – javítás következtében – birtokába került vagyontárgyakon  a MIMIKO Kft-t zálogjog illeti meg.

Fizetési feltételek termékvásárlás esetén

MIMIKO Kft. kizárólag fizetőképes Megrendelő megrendelését fogadja el. A MIMIKO Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelés összértékének 20 % vagy 50%-át foglaló jogcímén az egyedi szerződés létrejöttével egyidejűleg kérje Megrendelőtől. Amennyiben a Megrendelő az egyedi szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt fizetési kötelezettségének nem-, vagy késedelmesen tesz eleget, vagy az egyedi szerződéstől eláll, azt Felek úgy tekintik, hogy a szerződés teljesítése a Megrendelő hibájából hiúsult meg és MIMIKO Kft. jogosult a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni, illetve a teljesítést megtagadni, mely esetekben a Megrendelő a foglalót elveszíti és a megrendelt termékre sem tarthat igényt. MIMIKO Kft. jogosult a foglaló összegén felüli kárát is érvényesíteni Megrendelővel szemben. Amennyiben a Megrendelő fizetésképtelenségi-, csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, vagy fizetésképtelenség miatt a felszámolási eljárás törvényes feltételei a Megrendelővel szemben fennállnak, vagy e körülmények a termékvásárlást követően állnak be, úgy a MIMIKO Kft. jogosult – kártérítési igényének érvényesítése mellett – a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni, illetve a teljesítést megtagadni, mindezt a Felek úgy tekintik, hogy a szerződés teljesítése a Megrendelő hibájából hiúsult meg és a Megrendelő a foglalót elveszíti és a megrendelt termékre sem tarthat igényt. A MIMIKO Kft-t a jelen pontban írt elállási jog illeti meg arra az esetre is, ha a Megrendelő korábbi egyedi szerződése alapján a korábbi vásárlását nem-, vagy késedelmesen egyenlítette ki.

A termék ellenértékének maradéktalan megfizetéséig az a MIMIKO Kft. tulajdonát képezi, azon a tulajdonjogát fenntartja. E tény a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A MIMIKO Kft. jogosult az egyedi szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni, illetve a teljesítést megtagadni,  ha  a Megrendelő vagyoni viszonyainak/fizetőképességének időközben bekövetkezett jelentős megromlása veszélyeztetné fizetési kötelezettségének teljesítését. Ez esetben a MIMIKO Kft. az elállás bejelentése előtt megfelelő biztosítékadásra szólítja fel a Megrendelőt, és csak ennek eredménytelensége esetén jogosult a MIMIKO Kft. az azonnali hatályú elállási jogát érvényesíteni, mely esetet a Felek úgy értékelnek, hogy a szerződés teljesítése a Megrendelő hibájából hiúsult meg és a Megrendelő a foglalót elveszíti és a megrendelt termékre sem tarthat igényt.

A számla átvétele után a Megrendelő számlázással kapcsolatos kifogását csak a számla lejárata napjáig, azaz a fizetési határidő végéig érvényesítheti    kizárólag                                      írásban                       a                            MIMIKO         Kft-vel                     szemben. A Megrendelő kizárólag a MIMIKO Kft. írásbeli hozzájárulásával jogosult bármely más MIMIKO Kft-vel szembeni követelését a vele szemben támasztott követelésbe beszámítani.

 1. Titoktartás

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejött bármely jogviszony keretében közvetlenül vagy közvetett módon tudomásukra jutott bármely, a másik fél működésére, ügyfeleire, üzletkörére, módszereire, megoldásaira, áraira vonatkozó információt, adatot, módszert, megoldást, iratot és üzleti titkot (a továbbiakban: Információ) titkosan és bizalmasan kezelnek. Az Információ a jogosult írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem szolgáltatható ki, nem tehető hozzáférhetővé, felhasználhatóvá 3. személyeknek, azokkal sem a Megrendelő sem a MIMIKO Kft. semmilyen módon nem élhet vissza.

Az Információ a titokgazda Fél tulajdonát képezi. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén bármelyik Fél jogosult a Felek közötti jogviszonytól írásban, egyoldalúan és azonnali hatállyal elállni vagy választása szerint azt felmondani. A jelen 10. pontban foglalt titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegő Fél köteles a másik félnek 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió-forint + ÁFA mértékű egyösszegű és azonnali általános kártérítést megfizetni a szerződésszegés megtörténtét követő 8 napon belül. Az általános kártérítés mértéke és annak szerződést szegő Fél általi fizetési kötelezettsége független a kár tényleges összegétől. Megrendelő kijelenti, hogy az általános kártérítés mértékét megfelelőnek és arányosnak tartja, és az nem túlzott mértékű.

A sérelmet szenvedő Fél az általános kártérítésen felüli vagyoni és nem vagyoni kárát nem érvényesítheti a másik féllel szemben.

Felek kötelezik magukat arra, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön. Az Információn túlmenően a felek nem közölhetnek egymás írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek felé olyan, adatot, tényt, iratot vagy bármely más információt amely bármelyik Félre nézve hátrányos következménnyel járna.

A titoktartási kötelezettség a Feleket – a közöttük létrejött és titoktartás alapjául szolgáló – jogviszony megszűnése után is kötelezi. Felek a saját ügyvitelükben is kötelesek betartani a jelen pontban foglalt szabályokat.

 1. Munkavédelem és veszélyes hulladékok

Megrendelő (ideértve az alvállalkozóit, munkavállalóit vagy egyéb közreműködőit is) a MIMIKO Kft. tevékenységével érintett minden területen (a továbbiakban: telephely) az ott kifüggesztett és érvényben lévő munkavédelmi előírásokat, balesetvédelmi utasításokat köteles betartani. A MIMIKO Kft. ezen előírások és utasítások be nem tartásából eredő semmilyen kárért nem vállal felelősséget.

A MIMIKO Kft. telephelyén fellelhető és a javítás során keletkező vagy előkerülő veszélyes anyagokat (motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék stb.) a MIMIKO Kft-nek nem áll módjában elszállítani, ez a Megrendelő kötelezettsége a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

 1. Adatvédelem, adatkezelés

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a www.mimiko.hu  és www.dieselatlasz.hu oldalakon olvasható adatkezelési feltételek tartalmazza.

Az Adatkezelési feltételek a www.mimiko.hu és www.dieselatlasz.hu weboldalak első használatával ( kapcsolatfelvétli / árajánlatkérő / hírlevélfeliratkozó űrlapok kitöltése)  vagy a kérdéses adatok önkéntes megadásával vagy az e-mailen vagy faxon történt megrendelés leadásával kerül elfogadásra.

 1. Irányadó jog, joghatóság

Az egyedi szerződésre és a jelen ÁSZF-re kizárólag a magyar jog rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Felek a külföldi jog alkalmazását kifejezetten kizárják, így az egyedi szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben nem-, vagy eltérően nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében a Ptk. (2013. évi V. tv). valamint a Polgári perrendtartás (1952. évi III. tv.) szabályai a megfelelően irányadóak.

Felek az egyedi szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő jogviták elbírálására a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki azzal, hogy a Budaörsi Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 1. Vegyes rendelkezések

Amennyiben Megrendelő jogi személy, szavatol azért, hogy a 2013. évi V. törvény szerinti jogi személy, aki az egyedi szerződés megkötéséhez szükséges ügyletkötési képesség birtokában van, és akinek egyedi szerződés megkötése során eljáró törvényes képviselője (ügyvezetője stb.) az egyedi szerződés megkötéséhez szükséges minden törvényes képviseleti jog és meghatalmazás birtokában van, az egyedi szerződés a Megrendelőt maradéktalanul jogosítja és kötelezi. Megrendelő szavatol azért is, hogy önálló képviseleti jogát sem a létesítő okirat sem más egyéb határozat nem zárja ki és nem is korlátozza. Megrendelő szavatolja, hogy az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF alapján őt törvényes és érvényes kötelezettségek terhelik, amelyek törvényes úton érvényesíthetőek az egyedi szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

A Megrendelőt az egyedi szerződés és jelen ÁSZF alapján terhelő és bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségért az egyedi szerződés kötése során a Megrendelő képviseletében eljáró természetes személy készfizető kezességet vállal az egyedi szerződés megkötésével a MIMIKO Kft-vel szemben.

A MIMIKO Kft. az egyedi szerződést rögzíti, mely utólag a Felek számára hozzáférhető. A szerződés nyelve a magyar.

 1. Nyilatkozatok érvényessége és közlése:

A MIMIKO Kft. és a Megrendelő között létrejött bármely jogviszonnyal kapcsolatosan minden nyilatkozat kizárólag az egyedi szerződésben meghatározott elérhetőségre írásban (e-mail, fax, vagy postai úton) tehető meg érvényesen. A MIMIKO Kft. elérhetőségérére vonatkozó adatok a jelen ÁSZF-ben szerepelnek. Az írásbeli nyilatkozat érvényesen kizárólag e-mailen, faxon, vagy postai úton tehető meg. Az írásbeli nyilatkozatot azon a napon kell közöltnek tekinteni mely napon

az e-mailt a feladó igazolható módon megküldte,

a fax feladásáról az igazolás a feladóhoz visszaérkezett,  postai feladás esetén a tértivevény a feladóhoz visszaérkezett.

 1. Késedelmes fizetés esetén alkalmazandó eljárásrend

A Megrendelő köteles a vállalkozási díjat/vételárat annak esedékességekor megfizetni. A Megrendelő a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:48.§, illetve 6:155.§-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

MIMIKO Kft. a Megrendelő fizetési késedelme esetén – a késedelem első napjától – érvényesítheti a Ptk. 6:155.§ (2) bekezdése szerinti, 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt is a Megrendelővel szemben a követelés  behajtásával  kapcsolatosan  a MIMIKO Kft. részérül felmerült költségeinek fedezése érdekében.

A MIMIKO Kft. a Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetési határidő lejártát követő napon elektronikus levél útján fizetési emlékeztetőt küld a Megrendelő részére.

Amennyiben a Megrendelő ezen emlékeztető közlésétől számított 5 munkanapon belül kiegyenlíti a számla ellenértékét,  úgy a MIMIKO Kft. a Megrendelővel szemben késedelmi kamatot nem érvényesít. Amennyiben a Megrendelő a MIMIKO Kft. által megküldött fizetési emlékeztetőben meghatározott időtartamon belül sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat úgy a MIMIKO Kft. fizetési felszólítást küld Megrendelő részére elektronikus levél útján, amelyben újabb 5 munkanapos fizetési határidőt biztosít Megrendelő részére a megbízási díj kiegyenlítésére. A fizetési felszólítás különdíja 3.000 Ft, amelynek megfizetésére a Megrendelő a MIMIKO Kft. által érvényesített késedelmi kamaton és behajtási költségátalányon felül köteles.

Amennyiben a Megrendelő a MIMIKO Kft. által megküldött fizetési felszólításra sem egyenlíti ki az esedékes vállalkozási díjat/vételárat az ott írt időtartamon belül, úgy a MIMIKO Kft. jogi képviselőjén keresztül ügyvédi fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére postai úton. Az ügyvédi fizetési felszólítás különdíja 19.050Ft, amelynek megfizetésére a Megrendelő a MIMIKO Kft. által érvényesített késedelmi kamaton, 3.000 Ft különdíjon és behajtási költségátalányon felül köteles.

Amennyiben a Megrendelő az ügyvédi fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül sem egyenlíti ki az esedékes vállalkozási díjat/vételárat, úgy a MIMIKO Kft. fizetési meghagyás útján érvényesíti a Megrendelővel szembeni követelését vagy a Megrendelővel szemben felszámolási eljárást kezdeményez. A MIMIKO Kft. már most felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a MIMIKO Kft. által kezdeményezendő igény-érvényesítési eljárások (felszólítás, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, peres-, illetve        végrehajtási        eljárás,        felszámolási        eljárás)        valamennyi        költsége        a        Megrendelőt        terheli.

MIMIKO Kft. választása szerint a fenti eljárás helyett a Megrendelő által biztosított beszedést is igénybe veheti az alábbiak szerint.

Felek figyelemmel a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet vonatkozó rendelkezéseire is, megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő az egyedi szerződésben vagy a jelen ÁSZF szerint fennálló fizetési kötelezettségének a fizetésre megszabott határidő kétszeresét meghaladóan késedelembe esik, MIMIKO Kft. az egyedi szerződés 1. számú melléklete szerinti felhatalmazó levél alapján jogosult a még fennálló összeget haladéktalanul beszedni a Megrendelő bármely pénzforgalmi számlájáról. A jelen pontban meghatározott felhatalmazás kizárólag a MIMIKO Kft. írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

A www.mimiko.hu és www.dieselatlasz.hu Weboldalak szerzői jogvédelem alatt állnak. MIMIKO Kft. a szerzői jog jogosultja az általa a Weboldalokon nyújtott, valamint a Weboldalokon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást is).

 1. sz. melléklet
Szövegdoboz: FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

................ Bank

Cím:

(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számláink terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: 
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 
Kedvezményezett neve: 
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 
Szövegdoboz: A felhatalmazás időtartama: ......... október 01. naptól .............. december 31. napig A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
A további feltételek:
Szövegdoboz: a)	fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap

b)	felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza
Szövegdoboz: és bélyegzője